top of page

*Nederlands


ARTIKEL 1 - Algemeen

1.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en            overeenkomst tussen Liza met een Z en een opdrachtgever waarop Liza met een Z deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2       De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van             opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3       Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Liza met een Z en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.4       Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.5       Geen beding van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomsten waarop zij van toepassing worden verklaard, zal contra proferentem worden uitgelegd.

 

ARTIKEL 2 - Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

2.1       Alle offertes en aanbiedingen van Liza met een Z zijn vrijblijvend en      herroepelijk.

2.2       De in een offerte, aanbieding of overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.3       Een samengestelde prijsopgave verplicht Liza met een Z niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.4       Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

ARTIKEL 3 - Verstrekking van gegevens en wijziging overeenkomst

3.1       De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Liza met een Z aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Liza met een Z worden verstrekt.

3.2       Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

 

ARTIKEL 4 - Overmacht aan de zijde van Liza met een Z

4.1       Onder overmacht aan de zijde van Liza met een Z wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten Liza met een Z komende oorzaken, waarop Liza met een Z geen invloed kan uitoefenen, waardoor Liza met een Z niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder meer vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers van Liza met een Z, beperkte vervoersmogelijkheden, werkstakingen en overheidsmaatregelen gelden als overmacht aan de zijde van Liza met een Z.

4.2       Liza met een Z is gedurende de periode dat de overmacht voortduurt niet gehouden verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen   gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot       vergoeding van schade aan de andere partij.

4.3       Voorzover Liza met een Z ten tijde van het intreden van overmacht haar           verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Liza met een Z gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

ARTIKEL 5 - Betaling en incassokosten

5.1       Betaling aan Liza met een Z dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na      factuurdatum, op een door Liza met een Z aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Liza met een Z aangegeven. Liza met een Z is gerechtigd om periodiek te factureren.

5.2       Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5.3       Liza met een Z heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom. Liza met een Z kan, zonder daardoor in crediteurenverzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Liza met een Z kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5.4       Indien de opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, zijn alle door Liza met een Z gemaakte redelijke buitenrechtelijke kosten ter verkrijging van nakoming, voor rekening       van de opdrachtgever. De eventuele gemaakte gerechtelijke en            executiekosten zullen eveneens door de opdrachtgever worden voldaan.

ARTIKEL 6 - Onderzoek en reclames, verjaringstermijn

6.1       De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dien aangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Liza met een Z te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen zeven dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Liza met een Z te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten. De opdrachtgever dient Liza met een Z in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

6.2       Indien de opdrachtgever reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de andere bestelde zaken en al hetgeen waartoe hij Liza met een Z opdracht gegeven heeft.

6.3       Indien van een gebrek na verstrijken van de in lid genoemde termijnen melding wordt gemaakt, komt de opdrachtgever in ieder geval geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

6.4       Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten die door de klacht zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Liza met een Z gevallen, voor rekening van de opdrachtgever.

6.5       In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren op en jegens Liza met een Z en de door Liza met een Z bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

ARTIKEL 7 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

7.1       Liza met een Z is gerechtigd zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te        schorten indien de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige vordering van Liza met een Z op opdrachtgever. 

7.2       Liza met een Z is gerechtigd om naast de wettelijke opzeg- en   ontbindingsgronden, de overeenkomst terstond te ontbinden in geval van liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement van opdrachtgever,  beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken. De vorderingen van Liza met een Z op de opdrachtgever zijn    in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7.3       Indien de opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en zonder wettelijke grond ontbindt of opzegt, zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de volledige uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 8 - Aansprakelijkheid van Liza met een Z

8.1       Indien Liza met een Z aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld met dien verstande dat de in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid niet gelden indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Liza met een Z. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden ten aanzien van vorderingen uit wanprestatie alsmede onrechtmatige daad. 

8.2 Liza met een Z is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Liza met een Z is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

8.3       Liza met een Z is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook,         ontstaan door een tekortkoming in de nakoming door Liza met een Z die veroorzaakt wordt door overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden.

8.4       Liza met een Z is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade.

8.5       Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden,

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Liza met een Z aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze gebrekkige prestatie aan Liza met een Z toegerekend kan worden,

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

- Liza met een Z kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het gebruik van niet-gelicentieerd materiaal van derden.

            Onder directie schade wordt derhalve niet verstaan zaakschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie en ander nadeel in de zin van art. 6:106 BW

8.6 De aansprakelijkheid van Liza met een Z is in ieder geval beperkt tot eenmaal het bedrag dat Liza met een Z ontvangt uit hoofde van dat deel van de overeenkomst tussen Liza met een Z en opdrachtgever, waarvan de wanprestatie of onrechtmatige daad heeft geleid tot de vorenbedoelde             schade.

 

ARTIKEL 9 - Aansprakelijkheid van opdrachtgever

9.1       Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Liza met een Z lijdt  als gevolg van een tekortkoming van opdrachtgever in de nakoming van de overeenkomst tussen Liza met een Z en opdrachtgever, ook indien deze tekortkoming veroorzaakt wordt door overmacht.

9.2       Onverminderd het in het vorige lid bepaalde vergoedt opdrachtgever alle kosten die Liza met een Z maakt als gevolg van verkeerde informatie afkomstig van  opdrachtgever of als gevolg van geannuleerde bijeenkomsten die door Liza met een Z worden bijgewoond in het kader van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Liza met een Z.

 

ARTIKEL 10 - Intellectueel eigendom

10.1     Liza met een Z heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

10.2     Alle van Liza met een Z afkomstige ideeën, ontwerpen en werkstukken -           oorspronkelijk, gewijzigd en/of definitief - blijven eigendom en intellectueel eigendom van Liza met een Z. 

10.3     Opdrachtgever zal de in het vorige lid bedoelde ideeën, ontwerpen en werkstukken niet reproduceren, verhandelen of aanwenden voor een ander doel dan tussen Liza met een Z en opdrachtgever is overeengekomen. 

 

ARTIKEL 11 - Toepasselijk recht en geschillen

11.1     Op overeenkomsten tussen opdrachtgever en Liza met een Z is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op overeenkomsten tussen opdrachtgever en Liza met een Z.

11.2     De rechter bevoegd in de vestigingsplaats van Liza met een Z is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen Liza met een Z en opdrachtgever kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Liza met een Z het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

bottom of page